Flytjenesten og brannvakt

Flytjenesten/brannvakt

Flytjenesten

NAKs Flytjeneste organiserer all samfunnsnyttig flytjeneste som utføres av flyklubber

tilsluttet Norges Luftsportforbund (tidligere Norsk Aero Klubb).

Flytjenesten ble opprettet 1. mars 1995 ved at NAKs skogbrann-vakttjeneste og NAKs redningstjeneste ble slått sammen.
NAKs Flytjenestes formål er å:

Tilby det offentlige slike samfunnsgavnelige flytjenester som kan utføres med klubbenes fly og av frivillige mannskaper.

Gi flyklubbenes medlemmer en mulighet til å benytte sin flyfaglige utdannelse og erfaring til frivillig samfunnsengasjerte tjenester.

Bedre utnyttelsen av flyklubbenes fly og dermed gi klubbene mulighet til å opprettholde og utvikle sine tilbud i lokalsamfunnet.

Organisere de flytjenester som flyklubbene utfører for det offentlige eller for andre oppdragsgivere.

Arbeide for å tilføre tjenestene best mulige ressurser i form av personell, utstyr og økonomi.

Sikre kvaliteten på de tjenester som utføres med klubbenes fly (kvalitetssikring).

Spre informasjon om tjenestene til det offentlige, sentralt og lokalt, for å synliggjøre flyklubbenes betydning for samfunnet.

Arbeide for å tilføre nye flytjenester som naturlig kan utføres med flyklubbenes fly. 

Flytjenesten utfører i dag følgende typer oppdrag:

Skogbrannvakttjeneste etter avtale med fylker/kommuner/skogeiere.

Assistanse ved slokking av skogbranner.

Flyging for redningstjenesten (søk) etter anmodning fra hovedredningssentralene eller politiet.

Søk etter antatt omkomne på oppdrag fra politiet.

Flyging av repeater for å bedre sambandsforholdene for nødetatene og frivillige mannskaper på bakken.

Overføring av bilder av en hendelse direkte fra flyet til oppdragsgiver.

Andre samfunnsnyttige tjenester som kan utføres med klubbenes fly.